Leveringsvoorwaarden

WWW.DRLED.NL is een geregistreerd onderdeel van Mirma bij de Kamer van Koophandel Den Haag vermeld onder nummer 27140948 en is gevestigd te Berkel en Rodenrijs (correspondentieadres: Leeuwenhoekstraat 112, 2652 XL, Berkel en Rodenrijs Zuid Holland).

Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door te bestellen geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan. We vragen tijdens het bestelproces specifiek of u accoord gaat met deze voorwaarden.

Artikel 2 - Bestelling en totstandkoming overeenkomst

a. Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat wij een bestelbevestiging verzenden. Deze wordt verstuurd nadat wij een volledig ingevuld bestelformulier van u hebben ontvangen (via de website, post, fax) of wanneer wij uw bestelling telefonisch hebben aangenomen. De bestelling is niet geldig als wij uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kunnen vaststellen.

b. Door te bestellen komt een koop op afstand zoals bedoeld in art. 7:46 lid a. t/m j. van het Burgerlijk Wetboek. Indien u niet tevreden bent over uw bestelling (volgens de nieuwe Europese Unie wetgeving) dan kunt u tot 14 werkdagen na ontvangst van de artikelen of diensten uw bestelling retourneren. Na afloop van deze termijn is de koop definitief en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd.

c. Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling weigeren of aanvullende voorwaarden stellen.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen

a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW).

b. Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.

c. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:  vooruitbetaling via eigen bank storting en Ideal betaling

d. Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op onze rekening.

e. Een bestelling hoeft pas door ons uitgeleverd te worden als een betaling van de bestelde producten door ons ontvangen is.

Artikel 4 - Levering en verzendkosten

a. De op de website vermelde levertijden zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

b. Als wij niet aan de gestelde levertijd kunnen voldoen, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren. Reeds ontvangen betalingen zullen wij binnen 14 dagen terugstorten op uw rekening.

c. Bestellingen worden verzonden via Post.nl, u ontvangt track informatie via uw mail .

d. Als bij de bestelling voor een niet passende verzendmethode is gekozen worden de juiste kosten alsnog in rekening gebracht.

e. Indien u een afwijkende levering wenst worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht (bijv. aangetekende of verzekerde verzending).

f. Als geldig afleveradres geldt het laatst bij ons bekende adres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden na bijv. een verhuizing.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 6 - Retourzenden en/of ruilen

a. U bent gerechtigd om binnen 14 werkdagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat zonder opgaaf van reden te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. Bij het retour zenden dient u gebruik te maken van het retour formulier wat u bij uw bestelling heeft ontvangen. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail. De in rekening gebrachte verzendkosten blijft u verschuldigd. Een reeds door u betaald bedrag zal verminderd met de in rekening gebrachte verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retour name van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.

b. Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 14 werkdagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail. 

c. Na de periode van 14 werkdagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

d. In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval terugsturen: - Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd; - De verpakking van het artikel is geopend of het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking.

Artikel 7 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

a. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze publicaties of die van fabrikant bij de door ons geleverde artikelen.

b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod,natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

c. Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.

Artikel 9 - Privacy statement

Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt. Hierbij kunt u denken aan een incassoprocedure.

Artikel 10 - Geschillen

Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Wij behouden nietemin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

a. Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

b. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.